Skip to Content

Вийшло друком наукове видання з лобіювання

 

Членом правління Інституту професійного лобіювання та адвокасі, кандидатом юридичних наук В. Нестеровичем опубліковано монографію, яка є першим і дотепер єдиним в Україні комплексним і системним дослідженням інституту лобіювання, здійсненим, зокрема, на невідомих до цього часу у вітчизняній науці зарубіжних юридичних джерелах:

Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України: Монографія / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 752 с.

У монографії обґрунтовуються конституційно-правові засади інституту лобіювання крізь призму зарубіжного досвіду та можливості його використання в Україні. Досліджуються концептуальні підходи до розуміння інституту лобіювання, його конституційно-правове регулювання, конституційно-правові форми здійснення в США, Канаді, Німеччині, Великій Британії, Франції, деяких країнах Східної Європи, на рівні Європейського Союзу та Ради Європи. Аналізується фактичний стан лобіювання в Україні, яке здебільшого має форму квазілобіювання та здійснюється в позаправовий, вузькогруповий та латентний спосіб. Даються конкретні практичні рекомендації щодо інституційного оформлення лобіювання в Україні.

Монографія має науково-практичне значення і може використовуватися для викладання навчальних курсів з конституційного права.

Відгуки щодо монографії:

Джеймс Тербер (James Thurber), PhD, професор, директор Центру парламентсько-президентських досліджень Американського університету (Вашингтон, США):

«Монографія Володимира Нестеровича є важливою та новаторською науковою працею. Вона є найкращим науковим виданням, що я читав на тему лобіювання та зацікавлених груп в Україні. Монографія є ґрунтовною науковою працею, у якій використано різного роду дослідження, офіційні документи та доповіді з лобіювання. Опублікування цієї монографії є важливим внеском у світову літературу з лобіювання. Більше того, ця наукова праця на сьогодні знаходиться в авангарді наукових досліджень з проблематики лобіювання».

Бернгард Шлоер (Bernhard Schloer), Dr. jur., професор, головний експерт Українсько-Європейського дорадчого центру з питань законодавства (UEPLAC, Німеччина):

«Автор ґрунтовно і за класичними канонами пропонує читачеві в першу чергу значення понять лобіст та лобіювання. Таким чином він вносить ясність у термінологію і запобігає згаданому вище поверховому  підходу і емоційному сприйняттю теми. Ця методика особливо важлива і корисна у випадку України, де існує явище «імпорту» великого кола іноземного понятійного апарату і правових міркувань, у той час коли українська мова і правова практика мають свої власні традиції, підходи і особливості, зокрема й що стосується нечіткості термінології, що з легкістю призводить до непорозумінь і викривлень».

Владислав Федоренко, доктор юридичних наук, Радник Міністра юстиції Украї­­­­ни, керівник робочої групи з розробки концепції Закону України «Про лобіювання», заслужений юрист України:

«Автор монографії не применшує ризиків, пов’язаних із законодавчим унормуванням інституту лобіювання, але вміло і об’єктивно розвіює усталені в українському політико-правовому середовищі міфи про лобіювання, як «прояв корупції». Пропозиції щодо розробки нового законодавства про лобіювання та удосконалення з цією метою чинного законодавства ґрунтуються на практичному досвіді нормопроектної роботи В.Ф. Нестеровича у складі Робочої групи Мін’юсту, котра в 2009 році розробила Концепцію проекту Закону України “Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів”, схвалену розпорядження Кабінету Міністрів України».